kredyt studencki

Jest znacznie tańszy, gdyż bank udziela go na specjalnych warunkach. Wypłacany co miesiąc, a spłacany dopiero po studiach. Chodzi o nic innego, a o… kredyt studencki. Jednak na jakich zasadach student może wziąć pożyczkę?

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem, do którego dopłaca budżet państwa. Taką ofertą może pochwalić się między innymi Bank Pekao, SGB-Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości. Propozycje kredytowe instytucji bankowych nie są znaczące, gdyż najistotniejsze ich parametry sprecyzowane są dla wszystkich banków rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Różnice mogą odnosić się do możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu.

Istota kredytu studenckiego

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci różnych uczelni, kierunków, trybu studiów. Taki kredyt z pewnością otrzyma student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż limit wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niegdyś były to kwoty rzędu 850 zł. Dzisiaj jest to ponad 2000 zł. Kredyt przyznany jest żakom, który studia rozpoczęli przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt może być wypłacany w transzach maksymalnie przez 6 lat. Jeśli są to studia doktoranckie, wypłata jest przedłużona o 4 lata. Student otrzymuje wypłatę środków przez 10 miesięcy, w okresie od października do lipca, a miesięczna kwota wynosi 600 zł. Po podpisaniu stosownej umowy, której ostateczny termin to 31 marzec, zostają uruchomione wypłaty. Więcej szczegółów znajdziesz na tej stronie.

Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu studenckiego ma miejsce dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Tak, jak student otrzymywał comiesięczne wypłaty, tak kredyt będzie musiał uiścić w comiesięcznych ratach, których kwota jest dwa razy większa. Oprocentowanie wynosi 1,75 %. Odpowiada ono połowie stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Do momentu, aż rozpocznie się spłata kredytu, wszelkie odsetki pokrywa za nas Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli na drodze studenta powstaną problemy związane ze spłatą, bank jest w stanie zmniejszyć wysokość raty do 20% miesięcznych dochodów. Może również na pewien czas zawiesić spłatę. Co ciekawe, jeśli student ukończył studia jako jeden z najlepszych absolwentów uczelni, może liczyć na umorzenie nawet… 20% kredytu!

Jak uzyskać kredyt?

Zainteresowany musi złożyć wniosek w wybranej placówce bankowej, uwzględniając przy tym kompletną dokumentację, który winien złożyć do 15 listopada. Do 15 lutego natomiast bank przeanalizuje zabezpieczenie spłaty kredytu. Jeśli student uzyska odmowę udzielenia kredytu, wówczas będzie miał możliwość złożenie wniosku do 28 lutego w innej placówce. Jeśli student nie jest w stanie sprostać stawianym przez bank wymogom, może postarać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Tego rodzaju zabezpieczenie obniża niestety wartość miesięcznej wypłaty, ponieważ zostaje zmniejszona o 1,5% opłaty prowizyjnej, która dodatkowo zwiększa koszty kredytu.

Artykuł sponsorowany

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *