badania środowiskowe

Kto może wykonywać badania środowiskowe i co ile lat się je wykonuje?

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, w każdym zakładzie narażonym na występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, konieczne jest przeprowadzanie profesjonalnych pomiarów oraz badań środowiskowych. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich związanych z nimi kosztów.

Kto wykonuje badania środowiskowe?

Pomiary i badania określonych czynników szkodliwych występujących w miejscu pracy, wykonywane są przez akredytowane laboratoria. W przypadku braku takiego laboratoria w naszym mieście możemy udać się do firmy z innego miast lub badania środowiskowe mogą być przeprowadzone również przez laboratoria szkół wyższych, a także instytutów naukowych i badawczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli posiadają wdrożony system zapewniania jakości. Badania muszą być przeprowadzane przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają odpowiednie certyfikaty kompetencji.

Co ile lat wykonuje się badania środowiskowe?

Od dnia uruchomienia działalności zakładu, pracodawca musi nie później niż w ciągu 30 dni przeprowadzić badania i pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników obecnych w środowisku pracy. W przypadku występowania pyłu lub czynnika chemicznego, badania powinny być przeprowadzane przynajmniej co dwa lata. Jeżeli jednak przekroczone zostanie dopuszczalne stężenie szkodliwych czynników, konieczne jest powtarzanie badań minimum raz w roku. W przypadku czynników rakotwórczych i mutagennych, badania wykonuje się raz na pół roku, a w przypadku przekroczenia tego stężenia lub obecności pyłu zawierającego azbest – 3 miesiące. Badania te są bardzo ważne i należy przestrzegać terminów ich przeprowadzania.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *